Miesięczne archiwum: Maj 2018

30.05.2018 Zwyczajne Walne Zebranie Członków UTW w Świdniku

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku działając na podstawie § 26 pkt 1 ppkt f statutu Stowarzyszenia zwołuje:        Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków
w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 16.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz.16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świdniku przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 27.
Porządek dzienny Zwyczajnego Walnego Zebrania Członk
ów:
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie regulaminu obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania  i 2 asesor
ów.
4. Przyjęcie porządku dziennego.
5. Powołanie protokolant
ów.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosk
ów
7. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności Uniwersytetu za 2017 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności  za rok 2017 wraz z oceną pracy Zarządu.
9.
Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej na temat prawomocności obrad.
10. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie nadania godności członka honorowego
Stowarzyszenia.
11. Dyskusja. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  
a) przyjęcia regulaminu obrad,
  
b) przyjęcia porządku dziennego,
c) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r.,
d) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 r.,
e) udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2017 r.
f) nadania godności członka honorowego.
13. Przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.
14. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie Zarządu, bilans, rachunek zysków i strat  wyłożone są do wglądu w sekretariacie Stowarzyszenia w czwartki, w godz. 15-17-ta.

Informując o powyższym Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków do przybycia na obrady, które jednocześnie  zostają połączone z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018.

                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia